1-1-3-2 امکان سنجی قانونی25

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-2 امکان سنجی فنی25
1-2-3-2 توسعه پایدار گردشگری اسکی27
3-3-2 امکان سنجی اقتصادی30
1-3-3-2 اقلام و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری از یک پیست اسکی32
2-3-3-2 تحلیل بازگشت سرمایه34
4-3-2 امکان سنجی زمانی-برنامه ای34
5-3-2 دسترسی و تجزیه و تحلیل بازار35
4-2 استان لرستان37
1-4-2 آب وهوا40
2-4-2 کوه ها41
5-2 کوه گرین42
1-5-2 مراکز جمعیتی اطراف کوه گرین و مطالعات جمعیت شناختی آن ها50
2-5-2 زیرساخت ها و تأسیسات موجود در مجاورت کوه گرین55
3-5-2 ملاحظات قانونی، اقتصادی و زمانی احداث پیست اسکی گرین57
4-5-2 بازار گردشگران ورودی به پیست گرین59
5-5-2 اشتغال زایی مجموعه پیست اسکی گرین59
6-5-2 جاذبه های گردشگری اطراف کوه گرین59
1-6-5-2 جاذبه های گردشگری نهاوند60
2-6-5-2 جاذبه های گردشگری دلفان62
3-6-5-2 جاذبه های گردشگری سلسله65
4-6-5-2 جاذبه های گردشگری بروجرد66
5-6-5-2 سد گرین70
6-2 بررسی چند نمونه از پیست های موفق ایران71
1-6-2 پیست اسکی دربندسر71
2-6-2 پیست اسکی دیزین72
3-6-2 پیست اسکی پولاد کف شیراز74
فصل سوم: روش تحقیق11
مقدمه78
1-3 نوع پژوهش78
2-3 روش های گردآوری اطلاعات و تحلیل آن ها78
1-2-3 مصاحبه79
2-2-3 روش محاسبه شیب79
3-2-3 روش TCI79
4-2-3 تحلیل هزینه- منفعت80
5-2-3 دوره بازگشت سرمایه81
6-2-3 پرسشنامه81
1-6-2-3 روایی پرسشنامه82
2-6-2-3 پایایی پرسشنامه82
3-6-2-3 نمونه گیری و حجم نمونه83
3-3 تجزیه و تحلیل داده ها83
1-3-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف83
2-3-3 آزمون t تک نمونه ای84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش86
مقدمه87
1-4 پاسخ به سوالات تحقیق از طریق ادبیات پژوهش87
2-4 تحلیل پرسشنامه89
1-2-4 تحلیل جمعیت شناختی پاسخ دهندگان89
1-1-2-4 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت89
2-1-2-4 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات90
2-2-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها91
3-4 پاسخ به سوالات تحقیق از طریق تحلیل پرسشنامه91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات105
مقدمه106
1-5 بحث و نتیجه گیری کلی براساس هدف و مدل نظری تحقیق106
1-1-5 چالش های موجود در منطقه108
2-5 توصیه های اجرایی مبتنی بر یافته ها به سرمایه گذارن و مسئولین ذیربط109
3-5 محدودیتهای پژوهش110
4-5 پیشنهادها برای پژوهشگران آتی111
منابع فارسیI
منابع لاتینV
پیوست ها
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
پیوست 5
پیوست 6
پیوست 7
پیوست 8
پیوست 9
پیوست 10
فهرست جداول و نمودارها
فهرستصفحه
فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 11
جدول 1-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
جدول 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
جدول 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
جدول 5-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
جدول 6-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
جدول 7-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 8-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 9-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
جدول 10-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
نمودار 1-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
جدول 11-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
نمودار 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
نمودار 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
نمودار 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 77
جدول 1-3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ………………………………………………………………………. 86
جدول 1-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
نمودار 1-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
نمودار 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول 5-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
نمودار 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول 6-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
نمودار 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول 7-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول 8-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
نمودار 5-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

جدول 9-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
نمودار 6-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
جدول 10-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
نمودار 7-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
جدول 11-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
نمودار 8-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
جدول 12-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
نمودار 9-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 13-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
نمودار 10-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
پیوست ها
جدول 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 1
جدول 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 3
جدول 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 4
جدول 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 5
جدول 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 5
جدول 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 6
جدول 7 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 6
جدول 8 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 7
نمودار 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 7
جدول 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 8
جدول 10 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 8
جدول 11 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
نمودار 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
جدول 12 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
نمودار 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
فهرست اشکال
فهرستصفحه
فصل اول: طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 1
شکل 1-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 11
شکل 1-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل 2-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
شکل 3-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
شکل 4-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
شکل 5-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
شکل 6-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
شکل 7-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
پیوست ها
شکل 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست 2
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
در سراسر جهان، صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع در توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین کشورها برای توسعه اقتصاد خویش و بهبود آن نیازمند توسعه صنعت گردشگری خویش هستند. کشور ایران برای ایجاد تحول در اقتصاد خویش نیز نیازمند توسعه این صنعت و جذب گردشگر می باشد.
گردشگری زمستانی از اشکال گردشگری می باشد که چند سالی است جایگاه خود را در ایران، چه در میان ایرانیان و چه در میان گردشگران ورودی به ایران پیدا کرده است. البته لازم به ذکر است که در گذشته طبقات ممتاز اجتماعی می توانستند از آن استفاده کنند، ولی امروزه به علت رونق گردشگری و وجود تسهیلات ارزان قیمت و عمومی شدن جریان های گردشگری مورد توجه دیگر اقشار مردمی نیز واقع شده است.
ورزش اسکی یکی از ورزش های زمستانی در بسیاری از کشورها محسوب می شود و مسافران و گردشگران زیادی از مناطق مختلف برای انجام اسکی مبادرت می ورزند. بنابراین شناسایی مکان های مستعد احداث پیست اسکی در جهت جذب گردشگر، ضرورت پیدا می کند (جواهری، 1383).

بیان مسئله
در کشور ایران، مناطقی با پتانسیل بالا برای احداث پیست اسکی وجود دارند. از جمله این مناطق، استان لرستان است که دارای کوه های برف گیر در دوره هایی طولانی از سال است که جهت ایجاد پیست اسکی بسیار مناسب می باشند. مطالعات امکان سنجی به ما در شناسایی مناطق مستعد احداث پیست اسکی کمک می کند. مطالعات امکان سنجی نیازمند ملاک ها و معیارهایی است که می تواند برای توجیه به کارگیری دارایی ها یا توانایی های آن ناحیه مورد استفاده قرارگیرد (جواهری، 1383). بنابراین هدف از مطالعه امکان سنجی آن است که تعیین کنید آیا فرصت کسب و کار امکان پذیر، عملی و ماندگار است یا خیر (هوگلند و ویلیامسون1، 2002).
مطالعات امکان سنجی انواع گوناگونی دارد که عبارتند از مطالعات عملیاتی2، فنی3، اقتصادی (تحلیل هزینه- منفعت)4 و زمانی- برنامه ای5 (کاسترو و مایلوپولس6، 2002). البته در برخی منابع، به جای مطالعات عملیاتی به مطالعات بازار7 و مطالعات قانونی8 اشاره شده است و در برخی دیگر، مطالعات قانونی به صورت جداگانه اشاره شده است. از آنجایی که گردشگری فعالیتی است که با محیط طبیعی در تعامل است، مؤلفه مطالعه محیطی نیز حائز اهمیت می گردد.
امکان سنجی عملیاتی اهمیت موضوع و پذیرش هر راه حلی برای آن را تعریف می کند. بدین معنی که اگر این سیستم توسعه یابد، مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر. همچنین دربردارنده مسائل مردمی و اجتماعی است که در بردارنده مسائل داخلی مانند مشکلات نیروی انسانی، اعتراضات کارگری، مقاومت مدیران، درگیری ها و سیاست های سازمانی و مسائل خارجی همچون مقبولیت عمومی، جوانب قانونی و قوانین دولتی می باشد (کاسترو و مایلوپولس، 2002).
امکان سنجی فنی به وضعیت و ساختار محیطی منطقه مانند ارتفاع، شیب، دسترسی و مواردی از این قبیل و همچنین امکانات مورد نیاز برای سایت مورد نظر اشاره دارد. با توجه به استانداردها، مناطقی که دارای سطوح ارتفاعی بالای 2300 متر هستند، مناسب برای ایجاد پیست اسکی و ورزش های زمستانه هستند زیرا امکان جمع شدن برف در آن ها برای ایجاد پیست اسکی وجود دارد. از آنجایی که برای افراد مختلف (مبتدی، متوسط و حرفه ای) شیب های متفاوتی وجود دارد، شیب در پیست اسکی متغیر است. بر همین اساس مناطقی که شیب بین 20 تا 70 درصد را دارا می باشند، مناسب برای راه اندازی پیست اسکی می باشند (فرج زاده اصل و کریم پناه، 1387) زیرا در این صورت برای تمای اسکی بازان از مبتدی گرفته تا حرفه ای قابل استفاده می باشد.
در ارتباط با کلیه پیست های اسکی ملزم به ایجاد خدمات رفاهی مانند مکان هایی جهت استراحت و تجدید قوای ورزشکاران همراه با ارائه خدمات تغذیه ای، سرویس های بهداشتی مناسب و پارکینگ با وسعت کافی می باشند که تأسیس هتل، رستوران و سایر امکانات دیگر همچون نقشه پیست، نقشه راه ها، علائم و تابلوها، نورافکن و غیره نیز در جهت ارائه خدمات بهتر در پیست های اسکی توصیه می شود (آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، 1391). وجود این امکانات، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.
امکان سنجی زمانی- برنامه ای به حداقل زمان مورد نیاز با یک برنامه جامع برای ساخت یک پیست همراه با محدودیت های برنامه ریزی برای این پروژه اشاره دارد.
حال مسأله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا در استان لرستان منطقه ای وجود دارد که بتوان در آن پیست اسکی و سایر امکانات خدماتی- رفاهی احداث کرد؟
پاسخ به این مسأله، نیازمند امکان سنجی در ابعاد مذکور می باشد.
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع
گردشگری زمستانی یکی از اشکال فصلی گردشگری می باشد که اسکی یکی از اشکال این نوع گردشگری می باشد. با توجه به اقلیم های گوناگونی که در کشور ایران وجود دارد و با توجه به وجود کوهستان ها و دامنه های برف گیر در این کشور، شرایط مناسبی برای ایجاد پیست اسکی و بالتبع آن گردشگری زمستانی وجود دارد. بنابراین می توان با تمرکز بر روی این بخش از صنعت گردشگری، سهمی در توسعه گردشگری کشور داشت.
با توجه به اینکه اساس این پژوهش، امکان سنجی است، به بیان ضرورت و اهمیت امکان سنجی در توسعه گردشگری زمستانی می پردازد. قوانین و مقررات و الزامات قانونی از جمله مؤلفه هایی هستند که در رابطه با هر گونه توسعه ای باید مدنظر قرار گیرد. زیرا باید دانست که جهت احداث یک مجموعه، اجازه قانونی یا منع قانونی در ارتباط با آن وجود دارد یا خیر که این امر در زمره امکان سنجی عملیاتی قرار می گیرد.
اجرای هر طرح گردشگری اثرات مثبت و تبعات منفی به دنبال دارد؛ اثرات اقتصادی همچون چون اشتغال، درآمد برای مردم منطقه، به کار گیری سرمایه محلی و … و اثرات اجتماعی- فرهنگی. باید در نظر داشت که تمامی این عوامل می توانند اثر منفی نیز بر سطح زندگی مردم، درآمد، تغییر فرهنگ و غیره داشته باشند. حتی اثرات زیست محیطی گردشگری را نیز نباید از قلم انداخت. بنابراین مطالعات امکان سنجی این امکان را می دهد تا از این اثرات منفی جلوگیری به عمل آید.
3-1 پرسش های تحقیق
چه سطحی (چند هکتار یا متر مربع) از کوه ها مناسب برای احداث پیست اسکی می باشد؟
شرایط فیزیکی و یا به عبارتی شرایط فنی مناسب برای احداث پیست اسکی روی برف چیست؟
در صورت سرمایه گذاری برای ساخت این مجموعه پیست اسکی، بازگشت آن در چه مدت صورت خواهد گرفت؟
احداث این مجموعه باعث اشتغال حداقل و حداکثر چند نفر می گردد؟
آیا مردم بومی به استفاده از این مجموعه پیست اسکی تمایل دارند؟
آیا مردم غیر بومی به استفاده از این مجموعه پیست اسکی تمایل دارند؟
احداث این امکانات به چه میزان در توسعه و تحول اقتصادی منطقه اثرگذار است؟
اقلام سرمایه ای مورد نیاز جهت احداث پیست اسکی، چه هستند؟
چه سطحی از امکانات، منجر به بازگشت سرمایه می شود؟
با توجه به موارد امکان سنجی، آیا کوه گرین در منطقه گردنه گاماسیاب استان لرستان واجد شرایط ایجاد پیست اسکی می باشد؟
اهداف تحقیق
از آنجایی که گردشگری مزایایی به شکل های درآمد صادرات (ورود ارز به کشور)، اشتغال، فرصت های روستایی، سرمایه گذاری زیرساختی و فراغت برای مردم فراهم می سازد، هدف از این پژوهش بررسی امکان ایجاد یک منطقه تفریحی-گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی، اشتغال زایی برای مردم آن منطقه و در نهایت توسعه هرچه بیشتر گردشگری ایران برای متحول ساختن اقتصاد آن می باشد.
البته باید در نظر داشت که گردشگری زمستانی، همانند سایر اشکال گردشگری، اثرات نامطلوبی هم بر محیط و مردم بومی (زندگی، فرهنگ و حتی درآمد آن ها) دارد. به همین جهت توسعه گردشگری زمستانی بر مبنای قوانین توسعه پایدار نیز مورد توجه می باشد.
روش کلی تحقیق
با توجه به ماهیت این پژوهش، روش آن به صورت پیمایشی – تحلیلی می باشد.
1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
مطالعه این پژوهش بر روی کوه گرین در منطقه گاماسیاب در استان لرستان می باشد.
با توجه به اینکه این بخش از کوه گرین برای احداث مجموعه پیست اسکی در نظر گرفته شده است، جهت جمع آوری اطلاعات و پیشبرد هرچه بهتر این پژوهش، به افرادی آگاه و آشنا به اسکی و مسائل فنی و مهندسی آن نیاز است. بنابراین جامعه آماری، از میان تمامی متخصصان فعال در و یا آشنا با محیط و آگاه به مسائل احداث پیست اسکی انتخاب می گردند.
2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق
با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، و با توجه به دسترسی دشوار به متخصصین فعال در زمینه اسکی و پیست اسکی، مطالعات این تحقیق از ابتدای پاییز 92 آغاز گردید و تا شهریور سال 93 به درازا کشید.
3-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
نمونه از میان متخصصان و به روش گلوله برفی انتخاب می گردد که حجم آن بین 100 تا 150 متخصص می باشد.
نمونه گیری گلوله برفی که به آن نمونه گیری ارجاعی نیز گفته می شود، در زمره نمونه گیری های احتمالی است که برای انتخاب نمونه از جامعه آماری فاقد فهرست یا بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش نمونه گیری در وهله اول، پاسخ دهندگان اولیه شناسایی شده و پژوهشگر از آن ها درخواست می نماید تا در زمینه شناسایی دیگر پاسخ دهندگان به او یاری رسانند (نعمتی، 1388).
4-5-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
با توجه به ماهیت این پژوهش، از تمامی ابزارهای گردآوری داده همچون مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه تلفنی، مصاحبه حضوری، پرسشنامه الکترونیکی و پرسشنامه نوشتاری در جهت پیشبرد آن استفاده می گردد. درواقع در ابتدای انجام مطالعات، از منابع کتابخانه ای (کتاب، پایان نامه، مقالات و کتب الکترونیکی) استفاده می شود. در قسمت مطالعات موردی که به تحقیق بیشتر درباره منطقه موردنظر نیاز است، ابزارهای مشاهده و مصاحبه (حضوری و تلفنی) به کار گرفته می شوند. برای مراحل بعدی تکمیل این پژوهش نیز از ابزار پرسشنامه، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت الکترونیک، استفاده می گردد.
5-5-1 روش های تحلیل داده ها
در تحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل نقطه سربه سر و یا به عبارتی از نمودار هزینه- منفعت جهت تحلیل اقتصادی این پروژه استفاده می گردد. همچنین از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و از آزمون t تک نمونه ای برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با مقدار آزمون استفاده شده است.
موانع ومحدودیتهای تحقیق
پیشبرد این پژوهش با دشواری هایی نیز همراه بود که ذکر آن ها خالی از لطف نیست. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به دشواری دسترسی به منابع اطلاعاتی، کمبود سوابق مطالعاتی تحقیق و کمبود زمان در اختیار اشاره کرد. بنابراین در این تحقیق، بیشتر از گزینه مصاحبه و کمک گرفتن از خبرگان آگاه به مسائل پیست اسکی و فعال در صنعت گردشگری و ورزش های زمستانی استفاده می گردد.
چارچوب کلان نظری تحقیق

شکل 1-1: چارچوب کلان نظری تحقیق
نقشه راه
در ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته می شود و سپس امکان سنجی صورت می گیرد. با توجه به اینکه امکان سنجی دارای زیر مجموعه هایی است، این زیر مجموعه ها برای منطقه گاماسیاب و یا به عبارتی کوه گرین مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت طرحی برای احداث پیست اسکی در جهت توسعه این منطقه و در نهایت توسعه گردشگری ارائه می گردد. این طرح با خبرگان در میان گزارده می شود و در صورت وجود ایرادات، اصلاحات لازم صورت می گیرد. در صورت تأیید نهایی خبرگان، این طرح به عنوان پایان نامه ارائه می گردد.
پیشینه تحقیق
در بسیاری از مناطق پر برف جهان مردم برای رفت و آمد بر روی برف به ویژه برای شکار حیوانات در زمستان مجبور بودند وسیله ای اختراع کنند تا بتوانند بدون فرو رفتن در برف حرکت نمایند. در ایران نیز نمونه هایی از این اختراعات دیده شده است. گزنفون مورخ معروف، به تخته هایی اشاره می کند که کف آنها را از روکشی از پوست حیوانات کشیده بودند و ساکنان قفقاز در2000 سال پیش از مسیح برای عبور از روی برف به پای خود می بستند. زبانشناسان اصل کلمه اسکی را مربوط به زبان آریایی می دانند و همانطور که پیش از این هم اشاره کردیم بسیاری از مورخان نیز معتقدند که اسکی از شرق به غرب و به ممالک اسکاندیناوی رفته است (سایت فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران).
با گذشت زمان، این فعالیت تبدیل به یک ورزش مفرح گشت. از جمله مکان هایی که برای این ورزش مفرح در نظر گرفته شد، مجموعه پیست بین المللی اسکی دیزین می باشد. این مجموعه در سال های 1341 و 1342 توسط یک گروه خارجی که به دنبال اکتشاف معدن در بخش البرز مرکزی بودند، به سرپرستی آقای کاظم گیلانپور قهرمان و مربی اسکی وقت، شناسایی شد. این منطقه برای اسکی مناسب تشخیص داده شد و در سال 1343 با نصب یک دستگاه تله اسکی سیار در گردنه دیزین به عنوان محل تمرین خارج از فصل برای تیم ملی وقت به کار گرفته شد. نصب و راه اندازی تله سی یژ برقی شمشک با بازدید رئیس فدراسیون اسکی وقت، در سال 1344 از منطقه دیزین و طرح این مورد در هیئت دولت وقت، این منطقه به عنوان یک مجموعه اسکی تعریف و کارهای زیر بنایی آن از جمله احداث جاده از سمت معدن زغال سنگ آرسین آغاز گردید و بالاخره در سال 1346 رسماً عملیات اجرایی آن که شامل نصب یک خط تله سی یژ به طول 2400 متر در قسمت دره تا پارکینگ بالا و ورود اولین تله کابین به ایران ( تله کابین شاله) هم زمان با ایجاد رستوران شاله و نصب تله اسکی مبتدی و راه اندازی آن بود، شکل گرفت و تا سال 1347 و 1348 به طول انجامید. پیرو این فعالیت ها، نصب تله کابین قله انجام شد و این مجموعه در سال 1351 پایان یافت و این منطقه اسکی برای اسکی بازان آماده شد. ایجاد راه دسترسی از شمشک به پارکینگ بالا درسال 1351 پایان یافت. توسعه مجموعه درسال 1352 با تبدیل تله سی یژ دره به تله کابین و نصب تله سی یژ قله و نصب تله اسکی گوزنی و سی چال و نصب تله اسکی دوپل مایر و مسابقه این مجموعه تا سال 1353 تکمیل گردید. پس از آن در سال 1355، نصب تله سی یژ چمن و ساخت رستوران چمن به اتمام رسیده و در سال 6- 1355 تمامی این مجموعه به مرحله بهره برداری رسید. یک خط تله کابین دیگر، جهت پیست چمن (تله کابین چهارم) وارد به منطقه جمع شد که آن مهم متأسفانه نصب نگردید و در زمان پیروزی انقلاب با ترک کشور توسط شرکت سازنده (پوما) توسعه وساخت وساز متوقف گردید. درسال 1385 بعد ازگذشت نزدیک به 3 دهه، مجدداً با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه دیزین از سر گرفته شده است (سایت پیست اسکی دیزین).
شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
مطالعه امکان سنجی: هدف از مطالعه امکان سنجی آن است که تعیین شود آیا فرصت کسب و کار امکان پذیر، عملی و ماندگار است یا خیر (هوگلند و ویلیامسون، 2002).
تحلیل هزینه- فایده: تحلیل هزینه- فایده روشی برای ارزیابی مزیت نسبی پروژه های سرمایه گذاری بر حسب تخصیص بهینه و کارآمد منابع است. هدف تحلیل هزینه- فایده بهبود کارایی منابع در جهت رفاه اقتصادی است. به عبارتی دیگر، هدف از ارزیابی، کمک کردن به انتخاب بهترین نوع تصمیم گیری در جهت استفاده بهینه و مطلوب از منابع است (لطفعلی پور و اسلامی گیسکی، 1386).
گردشگری زمستانی: گردشگری زمستانی یکی از اشکال فصلی گردشگری است که در گذشته طبقات ممتاز اجتماعی می توانستند از آن استفاده کنند، ولی امروزه به علت رونق گردشگری و وجود تسهیلات ارزان قیمت و عمومی شدن جریان های گردشگری مورد توجه دیگر اقشار مردمی نیز واقع شده است (شمس و همکاران، 1390).
اسکی: اسکی، یک تفریح، ورزش و نوعی حمل و نقل محسوب می شود که شامل حرکت روی برف با استفاده از یک جفت رونده بلند و مسطح به نام اسکی می باشد که به کفش یا چکمه متصل می گردند (برگرفته از سایت http://www.britannica.com).

فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
در این فصل به گردشگری و اثرات آن به عنوان یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی پرداخته می شود. از آنجا که گردشگری سبب ارز آوری، اشتغال زایی، افزایش درآمد دولت و خانوارها، بهبود زیرساخت ها و ایجاد ارتباط میان سایر بخش های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و … می شود، اثرات اقتصادی آن مورد توجه بسیاری از دولت ها می باشد.
سپس به اشکال عمده گردشگری از دیدگاه صاحب نظران مختلف پرداخته می شود. از اشکال گردشگری می توان به گردشگری ورزشی و زمستانی اشاره کرد. فعالیت های زیادی مشمول این دو نوع گردشگری می شوند. ورزش اسکی از جمله فعالیت هایی است که در هر دو شکل گردشگری جای می گیرد.
ورزش اسکی نیازمند مکان و شرایطی خاص می باشد. در ایران، مکان های مستعد و مناسبی برای پیست اسکی وجود دارند.
استان لرستان با دارا بودن کوه های برف گیر، شرایط خوبی را برای پیست اسکی فراهم می کند. کوه گرین از کوه های رشته کوه زاگرس در سه استان لرستان، همدان و کرمانشاه می باشد. بخشی از این کوه که مرز میان دو استان همدان و لرستان به حساب می آید، برای پیست اسکی در نظر گرفته شده است. جهت تشخیص مناسب بودن این کوه، انجام مطالعات امکان سنجی ضرورت می یابد. بر همین اساس در انتهای این فصل به تفصیل به امکان سنجی و مؤلفه های آن پرداخته می شود.
گردشگری و اثرات آن
گردشگری، یکی از فعالیت های اقتصادی با رشد بسیار سریع در دهه های اخیر بوده است (مستر و همکاران9، 2008). صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد (بنسبردی و همکاران، 1392).
تعاریف بسیار زیادی از گردشگری ارائه شده است، اما تعریفی جامع از آن، به شرح ذیل می باشد:
گردشگری، سیستمی شامل سفر اختیاری و اقامت موقت افراد به دور از محل زندگی معمول خود برای یک یا چند شب می باشد که البته شامل تورهایی با هدف کسب دستمزد نمی باشد (للپر10، 1979).
بنابراین، گردشگران کسانی هستند که به صورت موقت به مقاصدی خارج از مکان های عادی کار و زندگی خود می روند. هدف آن ها از بازدیدشان می تواند تجارت، فراغت، دیدار دوستان یا ترکیبی از این انگیزه ها باشد (اتگار11، 2010).
یک تعریف غالباً قراردادی توسط سازمان جهانی جهانگردی (1995) ارائه شده که گردشگران را افرادی تعریف می کند که از محیط معمول زندگی خود دور می شوند تا حداقل یک شب، اما نه بیشتر از یک سال، را در مقصد، بدون توجه به علت بازدیدشان (تجارت، علم آموزی، فراغت، دیدار دوستان و غیره) بگذرانند (اتگار، 2010).
گردشگری بین المللی از دهه 1970 تا به امروز، به سرعت در مقیاس جهانی توسعه یافته است. بر اساس آمار سال 2009 سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، ورود گردشگران بین المللی از 25 میلیون در سال 1950 به 277 میلیون در سال 1980، 439 میلیون در سال 1990، 684 میلیون در سال 2000 و 922 میلیون در سال 2008 افزایش یافته است. درآمد گردشگری در سال 2008 به 944 میلیارد دلار رسید (آکمیک12، 2012).
گردشگری بین المللی یک محرک اساسی جهانی است که منجر به پیشرفت اقتصادی- اجتماعی می شود (تراوگر13، 2014). درواقع می توان گفت که گردشگری به دلیل اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اثری که بر روابط بین المللی دارد، فعالیتی حیاتی برای تمامی ملت ها به حساب می آید (ال مامون و میترا14، 2012). توسعه سریع گردشگری بین المللی، علاقه پژوهشگران زیادی را از دهه 1980 به خود جذب کرده است و مطالعاتی نیز انجام شده تا میزان اثر گردشگری بر اقتصاد کشورهای مختلف را تعیین کند (آکمیک، 2012).
گردشگری بنا به چند دلیل بر رشد اقتصادی، اثری مثبت می گذارد: 1) گردشگری، ارز خارجی به همراه دارد که می تواند برای واردات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای مورد استفاده قرار گیرد15. 2) گردشگری، استفاده از موهبت های طبیعی یک کشور را آسان می سازد. 3) گردشگری موجب ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای کار در اقتصاد می شود (مادست16، 1994). این فرصت های شغلی، هم در بخش های گردشگری و هم در بخش های تأمین کالا و خدمات گردشگری ایجاد می شوند (سوپرادیست17، 2004). 4) گردشگری سبب بهبود زیرساخت های کشور- مانند سیستم حمل و نقل، مخابرات، برق، تأمین آب، خدمات عمومی همچون بانک ها، اداره پست و … (سوپرادیست، 2004)- می شود که نه تنها گردشگران بلکه مردم آن کشور را نیز منتفع می سازد. 5) گردشگری کمک به انتقال فناوری جدید و مهارت های جدید مدیریتی به اقتصاد کشور می کند. 6) و در نهایت گردشگری دارای پتانسیل لازم برای ایجاد ارتباط مثبت میان سایر بخش های اقتصاد همچون کشاورزی، تولید و دیگر صنایع خدماتی می باشد (مادست، 1994؛ سوپرادیست، 2004). یعنی رشد در بخش گردشگری منجر به رشد در سایر بخش های اقتصاد مانند کشاورزی، تولید و دیگر صنایع خدماتی می شود (مادست، 1994). 7) صنعت گردشگری باعث افزایش درآمد دولت ها می گردد و می تواند باعث افزایش درآمد سرانه خانواده ها و ارتقای سطح استانداردهای زندگی گردد (اسدی، 1390). 8) این صنعت، باعث به وجود آمدن فرصت های شغلی برای افراد کم مهارت و زنان نیز می شود (سوپرادیست، 2004).
بعد اقتصادی گردشگری، بیشتر از سایر ابعاد آن مورد توجه قرار می گیرد. از لحاظ سرمایه گذاری نیز این صنعت برخلاف سرمایه گذاری های دیربازده، با بازده سریع به سرمایه گذاری پاسخ می دهد (حسن پور، 1378).
به علاوه، گردشگری دارای آثار و منافع اجتماعی و سیاسی نیز می باشد. درواقع:
کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی معتقدند افزایش ارتباطات میان مردم جهان و تماس بیشتر بین ملت ها می تواند به کاهش تشنجات سیاسی و ارتقای سطح روابط سیاسی بین کشورها بینجامد. همچنین توسعه صنعت گردشگری راهی مناسب برای دستیابی به صلح، افزایش شناخت و آگاهی بین المللی، تقویت و ایجاد حس نوع دوستی و احترام متقابل بین کشورها می باشد.
جاذبه های فرهنگی، آداب و رسوم، افکار و عقاید اقوام و ملت ها چنانچه به نحوی مناسب معرفی شوند، می توانند منجر به وسعت بخشیدن به دید و نظر سایر ملت ها و غنی نمودن فرهنگ آن ها گردند.
گردشگری سبب ایجاد تحرک و پویایی اجتماعی می گردد.
زمینه مناسب برای حفظ بسیاری از هنرهای در معرض نابودی را فراهم می سازد.
از جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی و باستانی حفاظت می کند.
سبب احیای سنت ها، فرهنگ ها، معماری و سایر ویژگی های فرهنگی می گردد (اسدی، 1390).
بر اساس بیانات صاحب نظرانی چون برایدن، دِکات، بول و دیگر صاحب نظران، “نظریه رشد بر پایه گردشگری” متضمن آن است که گردشگری بین المللی به عنوان عامل بالقوه استراتژیک برای رشد اقتصادی محسوب می گردد (بریدا18، 2008). همین محتوا در مقاله نوشته شده توسط بالاگر و کانتاویا جوردا19 (2000) نیز آورده شده است. بنا به نوشته فاییسا و همکارانش20، برا21، لانزا22 و پیگلیارو23 (2003) بیان می کنند که با مقایسه رشد نسبی عملکرد 14 “کشور گردشگری” به عنوان نمونه ای از 143 کشور، کشورهای گردشگری نسبت به کشورهای دیگر (با مثلاً صادرات نفت و …) سریع تر رشد می کنند. بنابراین بسیاری از کشورهای درحال توسعه، گردشگری را به عنوان بخش مهمی از استراتژی رشد و توسعه اقتصاد به حساب می آورند (فاییسا و همکاران، 2007).
سازمان جهانی گردشگری در سال 2006 اعلام کرد که سهم گردشگری در رشد و توسعه اقتصادی، در قالب صادرات منعکس می گردد زیرا گردشگری، 40 درصد کل صادرات خدمات را شامل می شود که درواقع یکی از بزرگترین بخش های تجارت بین المللی را تشکیل می دهد. این سازمان در سال 2005 اعلام کرد که در همین سال، بخش گردشگری، 3 تا 10 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) کشورهای درحال توسعه را تشکیل داد (فاییسا و همکاران، 2007). گردشگری در سال 2011، 9% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد که دارای ارزشی بیش از 6 میلیارد دلار آمریکا بود که 255 میلیون شغل را ایجاد کرد. تا سال 2022 پیش بینی شده که گردشگری 328 میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد (چو24، 2013). بنابراین جای تعجب نیست که فکر کنیم گردشگری، یک استراتژی رشد اقتصادیِ صادرات محور است که سبب اشتغال و پیشرفت و توسعه مردم می شود و به کاهش فقر آن ها کمک می کند (فاییسا و همکاران، 2007).
امروزه اهمیت گردشگری به عنوان یک منبع درآمد، برای تمامی کشورهای جهان مسجل شده است. توسعه گردشگری به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که با محدودیت ارز مواجه هستند، به یک هدف اولیه سیاست گذاری تبدیل شده است (کاپلان و سلیک25، 2008).
گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد (کرمی پور، 1391). براساس معیارهای یونسکو، ایران از نظر جاذبه های گردشگری در بین ده کشور اول جهان قرار دارد (میرزایی کلهر، 1391؛ شریفی اردانی، 1379-1380).
اشکال گردشگری
گسترش گردشگری باعث به وجود آمدن اشکال عمده آن شده است. اشکال گردشگری از دیدگاه صاحب نظران گوناگون در جدول 1-2 آمده است:
نام نویسندهسالانواع گردشگریمنبعوانس اسمیت گردشگری قومی، با هدف شناخت اقوام مختلف
گردشگری هنری، با هدف شناخت هنر ملل دیگر
گردشگری تاریخی، که به گردشگری میراث معروف است
گردشگری طبیعت گرا
گردشگری تفریحی، شرکت در فعالیت های ورزشی، استفاده از چشمه های آب معدنی و حمام آفتاب
گردشگری کاری، شرکت در کنفرانس ها، گردهمایی ها، سمینارهای علمی و تحقیقاتیکرباسی کاخکی، 1391رضوانی
1374
1) گردشگری تفریحی 2) گردشگری درمانی 3) گردشگری فرهنگی 4) گردشگری اجتماعی 5) گردشگری ورزشی 6) گردشگری مذهبی 7) گردشگری زیارتی 8) گردشگری بازرگانی و تجاری 9) سیاسی کرباسی کاخکی، 1391 اسدی
1390گردشگری فرهنگی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم، گردشگری زیارتی، گردشگری سلامت، گردشگری طبی، گردشگری ماجراجویی [مثال: اسکی26، چتربازی، سافاری، تعطیلات دریانوردی، آموزش موج سواری، کوهنوردی و صخره نوردی و … (اسدی، 1390)]، گردشگری ورزشی، گردشگری زمستانی، گردشگری روستایی، گردشگری شهری، گردشگری تجاری، گردشگری کنفرانس ها و همایش ها، گردشگری تحصیلی، گردشگری داوطلبانه، طبیعت گردی، گردشگری دریایی، و …. اسدی، 1390
مستر و همکاران2008گردشگری ماجراجویانه (تجربه واقعیات)، گردشگری تشویقی (تکنیک های انگیزشی مولد)، گردشگری فرهنگی (شیوه یا رسوم زندگی)، گردشگری میراث (افتخارات گذشته)، گردشگری فراغت (دوری از زمان کار)، طبیعت گردی (تجربه از مناظر بیگانه/ناآشنا)، گردشگری آموزشی (یادگیری در حین بازدید از مکان)، گردشگری مناطق بکر (مربوط به طبیعت)، گردشگری ورزشی (تمرکز بر فعالیت فیزیکی)مستر و همکاران، 2008
البته باید متذکر شد که آنچه که از مطالعه آثار و آراء صاحب نظران این حوزه به دست می آید این است که توافق جامعی درباره انواع گردشگری میان آن ها وجود ندارد و هرکدام از صاحب نظران، باتوجه به زاویه دید خود گونه هایی از فعالیت ها را فعالیت های گردشگری دانسته و بر حسب دید خود آن ها را تقسیم بندی نموده اند؛ مثلاً یکی بر اساس انگیزه های مسافران و دیگری بر اساس عوامل دیگری مانند زمان (گردشگری تابستانی یا زمستانی) یا نوع فعالیت (گردشگری تجاری، ورزشی، فرهنگی و …) (سبحانی، 1389).
1-2-2 گردشگری ورزشی و گردشگری زمستانی
گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان می باشد و ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی جهان محسوب می گردد که از تلفیق آن ها یکی از شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت “گردشگری ورزشی” به وجود آمده است. نیمه دوم قرن 20 شاهد توسعه بسیار سریع ورزش و گردشگری بود. درواقع واژه “گردشگری ورزشی” برای درک بهتر استفاده از ورزش به عنوان یک تلاش گردشگری27 به وجود آمد (مستر و همکاران، 2008). برای درک بهتر رابطه میان ورزش و گردشگری، می توان به شکل 1-2 مراجعه کرد.
دبیر کل سازمان جهانی گردشگری و رئیس کمیته بین المللی المپیک در پیامی مشترک در سپتامبر 2004 تأکید کردند گردشگری و ورزش دو نیروی محرک برای ثبات در رشد اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش درآمدند (معین فرد، 1390).


پاسخ دهید